SNO ROLL NO NAME Group Assignment
1 CS05M006 Chakradhar P. 1 SATPLAN
2 CS05M011 Gowtham Reddy A. 1 SATPLAN
3 CS05M023 Nagaraju Pandyala 1 SATPLAN
4 CS05M044 Tulsi Rami Reddy N. 1 SATPLAN
5 CS05D018 Ranbir Singh S. 2 GSP
6 CS06D004 Abhijit Pradhan 2 GSP
7 CS03B005 Bhukya Prathap 3 PSP
8 CS03B012 Muralidhar Dasar 3 PSP
9 CS03B016 Rakesh Gosangi 3 PSP
10 CS03B006 Challa Swati Reddy 4 AC3&AC4
11 CS05D015 P Swapna Raj 4 AC3&AC4
12 CS05S024 Jyothi B.S. 4 AC3&AC4
13 CS03B022 Siva Kumar Sastry H 5 FSSSearch
14 CS03B037 Aniket Ray 5 FSSSearch
15 CS05D010 Bharat Ranjan Kavuluri 5 FSSSearch
16 CS06S008 Saritha V. 6 AC3&AC4
17 CS06S010 Minu Mary Joseph 6 AC3&AC4
18 CS05M039 Siva Prakash I.V. 6 AC3&AC4
19 CS05M037 Shailesh Sonone C. 7 PSP
20 CS05M042 Sukumar V. 7 PSP
21 CS06D002 Ravindranath Chowdhary 7 PSP
22 CS05M021 Muralikrishnan V.P. 8a Graphplan
23 CS06S003 O Venkata Ravikumar 8a Graphplan
24 CS05S031 Shravan M.N. 8a Graphplan
25 CS05M010 Dhananjaya B. 8b Graphplan
26 CS05M036 Satheesh Pragallapati 8b Graphplan
27 CS05M046 Venkateshwara Reddy S. 8b Graphplan
28 CS03B007 M Chandra Sekhar 9a Graphplan
32 CS03B034 Shyam Shroff 9a Graphplan
29 CS03B013 S S Naidu Kandipalli 9a Graphplan
30 CS03B027 Vishnu Vardhan Reddy K 9b Graphplan
31 CS03B033 Satya Gautham Merla 9b Graphplan
33 CS03B039 K L Kaushik 9b Graphplan
34 CS02B038 Vikram Ramani